شاگرد ابلیس

 پیام های دیگران (1)

دو پسربچه 13 و 14 ساله کنار رودخانه ایستاده بودند که یکی از آن مردان شرور که بزرگ و کوچک حالی شان نمیشود ، برای سرکیسه کردنشان ، ابتدا به پسربچه 13 ساله که خیلی هفت خط بود گفت: «من شیطان هستم اگر به من یک سکه ندهی همین الان تو را تبدیل به یک خوک میکنم.» پسربچه ی 13 ساله زبر و زرنگ خندید و او را مسخره کرد و برایش صدایی درآورد! مرد شرور از رو نرفت و به سراغ پسربچه 14 ساله رفت و گفت: «تو چی پسرم! آیا دوست داری توسط شیطان تبدیل به یک گاومیش شوی یا اینکه الان به ابلیس یک سکه میدهی؟» پسربچه 14 ساله که برعکس دوست جوانترش خیلی ساده دل بود با ترس و لرز از جیبش یک سکه 50 سنتی درآورد و آنرا به شیطان داد! مرد شرور اما پس از گرفتن سکه 50 سنتی از پسرک ساده دل ، به سرلغ پسرک 13 ساله رفت و خشمش را با یک لگد و مشت که به او کوبید ، سر پسرک خالی کرد وبعد رفت.

چند دقیقه بعد پسرک زبر و زرنگ به سراغ پسرک ساده دل آمد و وقتی دید او اشک میریزد علت را پرسید که پسرک گفت: «با آن 50 سنت باید برای مادر مریضم دارو میخریدم.»

پسرک 13 ساله خندید و گفت: «غصه نخور ، من 3 تا سکه 50 سنتی دارم که دو تا را میدهم به تو.»

پسرک ساده دل گفت: «تو که پول نداشتی!»

پسرک زرنگ خندید و گفت: «گاهی میتوان جیب شیطان را هم زد!»

/ 0 نظر / 21 بازدید